Derma-Roller.
Cosmetologists claim that such an effect helps to get rid of many skin problems, even at home. Among other things, this procedure stimulates collagen formation. The skin becomes more elastic, small wrinkles disappear. 

Thus, mesotherapy helps to achieve the following results:
get rid of small wrinkles and swelling of the skin;
acnescars;
to reduce and eliminate pigmentation;
collagen stimulation;
elastin strengthening

Titanium type Dermarollers are the most durable. Needle sharpness can be maintained for 8 months if performed weekly. Such models are suitable for the most sensitive areas.
In order to achieve good results it is necessary to follow the order of use - Dermaroller instructions for use:
Disinfect the device needles before the procedure. You can use alcohol or chlorhexidine. Pour a small amount of the selected liquid into the container and immerse the roller for 1-2 minutes.
Thoroughly clean the skin of all types of dirt. Also use a disinfectant after applying the gel or foam.
Apply a special cosmetic cocktail to the skin. It is recommended to buy a mesotherapy product.
Hold the device in your hand. Conditionally divide the face into zones. Start the first movements - vertically, horizontally and diagonally. Each zone should occur 4-5 times in all directions. It is not necessary to apply too much pressure on the face, the movements should be easy. Take your time. When moving to a new location, do not pull the roller sharply over your face.
Some experts recommend that it is recommended to gently massage the product into the skin after using the Dermaroller with finger pads.
Apply a soothing, nourishing or moisturizing agent.
Rinse the mesoroller under running water.
Place it in a container with disinfectant. After 2 minutes, remove it, allow it to dry. When the Dermaroller is dry, place it in its container.
Apply a nourishing, soothing mask on the face for half an hour, let the mask work when the time has passed, the mask does not need to be rinsed!

Precautions and Contraindications for Dermaroller:
If your Dermaroller has fallen off at the time of use, it is recommended that you do not use it again, as the needles may bend and cause permanent damage to the skin.
Dermarollers should not be used on inflamed or infected skin: fungal and viral infections, abscesses, eczema, psoriasis, open wounds, warts, birthmarks and papillomas.


Дермароллер
Косметологи утверждают, что такой эффект помогает избавиться от многих кожных проблем даже в домашних условиях. Помимо прочего, эта процедура стимулирует образование коллагена. Кожа становится более эластичной, исчезают мелкие морщинки.
Таким образом, мезотерапия помогает добиться следующих результатов:
избавиться от мелких морщинок и припухлостей кожи;
угревая сыпьшрамы;
для уменьшения и устранения пигментации;
стимуляция коллагена;
Укрепление эластина.

Дермароллеры титанового типа самые прочные. Острота иглы может сохраняться в течение 8 месяцев при еженедельной обработке. Такие модели подходят для самых чувствительных участков.

Для достижения хороших результатов необходимо соблюдать порядок применения - инструкция по применению Дермароллера:
Перед процедурой продезинфицируйте иглы устройства. Можно использовать спирт или хлоргексидин. Налейте в емкость небольшое количество выбранной жидкости и погрузите валик на 1-2 минуты.
Тщательно очистите кожу от любых загрязнений. Также используйте дезинфицирующее средство после нанесения геля или пены.
Нанесите на кожу специальный косметический коктейль. Рекомендуется купить средство для мезотерапии.
Держите устройство в руке. Условно разделите лицо на зоны. Начните первые движения - по вертикали, горизонтали и диагонали. Каждая зона должна встречаться 4-5 раз во всех направлениях. Необязательно сильно надавливать на лицо, движения должны быть легкими. Не торопись. При переезде на новое место не тяните валик резко по лицу.
Некоторые специалисты рекомендуют - после нанесения Дермароллера подушечками пальцев аккуратно вмассировать средство в кожу.
Нанесите успокаивающее, питательное или увлажняющее средство.
Промойте мезороллер под проточной водой.
Поместите его в емкость с дезинфицирующим средством. Через 2 минуты снимите его, дайте высохнуть. Когда дермароллер высохнет, поместите его в контейнер.
Нанесите на лицо питательную, успокаивающую маску на полчаса, дайте маске подействовать, когда время прошло, маску смывать не нужно!

Меры предосторожности и противопоказания к применению Дермароллера:
Если ваш дермароллер упал во время использования, рекомендуется не использовать его снова, так как иглы могут погнуться и нанести непоправимый ущерб коже.
Дермароллеры нельзя использовать на воспаленной или инфицированной коже: грибковые и вирусные инфекции, абсцессы, экзема, псориаз, открытые раны, бородавки, родимые пятна и папилломы.


Derma-Roller.
Kosmetologi apgalvo, ka šāda iedarbība palīdz atbrīvoties no daudzām ādas problēmām, pat mājas apstākļos. Cita starpā šī procedūra stimulē kolagēna veidošanos. Āda kļūst elastīgāka, mazas grumbas pazūd.

Tādējādi mezoterapija palīdz sasniegt šādus rezultātus:

 • atbrīvoties no mazām grumbām un ādas pietūkumu;
 • pinnēm
 • rētām;
 • pigmentācijas samazināšanai, likvidēšanai;
 • kolagēna stimulēšana.
 • Elastīna stiprināšana


Titāna tipa Dermarolleri ir izturīgākie. Adatu asums var saglabāties 8 mēnešus, ja to veic reizi nedēļā. Šādi modeļi ir piemēroti visjutīgākajām zonām.
 

Lai sasniegtu labus rezūltātus nepieciešams ievērot lietošanas secību - Dermarollera lietošanas instrukcija:

 • Ierīces adatu dezinfekcija jāveic pirms procedūras. Jūs varat lietot alkoholu vai hlorheksidīnu. Ielejiet nelielu daudzumu izvēlētā šķidruma traukā un iegremdējiet veltni 1-2 minūtes.
 • Rūpīgi notīriet ādu no visa veida netīrumiem. Pēc gēla vai putu lietošanas izmantojiet arī dezinfekcijas līdzekli.
 • Uzklājiet ādai īpašu kosmētikas kokteili. Ieteicams iegādāties mezoterapijas līdzekli.
 • Paņemiet ierīci rokā. Nosacīti sadaliet seju zonās. Sāciet pirmās kustības - vertikāli, horizontāli un pa diagonāli. Katrai zonai vajadzētu notikt 4-5 reizes visos virzienos. Nav nepieciešams pielietot pārāk lielu spiedienu uz seju, kustībām jābūt vieglām. Nesteidzieties. Pārvietojoties uz jaunu vietu, nevelciet rullīti strauji pa seju.
 • Daži eksperti iesaka - ieteicams pēc Dermarollera lietošanas ar pirkstu spilventiņiem, maigi iemasēt preparātu ādā.
 • Uzklājiet nomierinošu, barojošu vai mitrinošu līdzekli.
 • Izskalojiet mezorolleri zem tekoša ūdens.
 • Ievietojiet to konteinerā ar dezinfekcijas līdzekli. Pēc 2 minūtēm noņemiet to, ļaujiet tam nožūt. Kad Dermarolleris ir nožuvis ievietojiet to tā paredzētā traukā.
 • Uzklājiet barojošu, nomierinošu masku ​​uz sejas pusstundu, ļaujiet maskai iedarboties, kad laiks ir pagājis maska nav jānoskalo!


Piesardzības pasākumi un kontrindikācijas, lietojot Dermarolleri:

Ja izmantošanas brīdī, Jūsu Dermarolleris ir nokritis, ieteicams to vairs nelietot, jo adatiņas var tikt saliektas un satraumēt ādu neatgriezeniski.

Dermarolleri nedrīkst izmantot uz iekaisušās vai inficētās ādas: sēnīšu un vīrusu infekcijas, abscesi, ekzēma, psoriāze, vaļējām brūcēm, kārpām, dzimumzīmēm un papillomām.

Baltic Beauty Prof Derma-Roller

€12.00Price